facebook

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.program.biopoint.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BioPoint M.Jankowski M. Niewiadomska sp. j. z siedzibą w Stawigudzie, przy ul. Sadowej 4, 11-034 Stawiguda, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268516, NIP: 739-358-76-19, REGON: 28016684,właściciel Serwisu dokonujący za jego pośrednictwemsprzedaży towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 

1.    Zbieranie danych.

Serwis zbiera dane osób, które dokonały rejestracji, zostały zarejestrowane przez Organizatora lub dokonały wymiany Biodolarów na nagrody.

2.    Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy korzystania z Serwisu mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do dostarczenia Państwu oferowanych przez BioPoint towarów.

W przypadku chęci korzystania z oferty Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu oraz danych dotyczących działalności gospodarczej.

3.    Cel zebrania danych

1)    Podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w celu dostarczenia naszych towarów, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a BioPoint.

2)    W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez BioPoint informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). 

3)    BioPoint uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

4)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

5)    Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem jednego z serwisów realizujących transakcje finansowe on-line są przetwarzane przez te serwisy. Nasz Serwis nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Państwo realizujecie transakcje finansowe.

4.    Prawo dostępu

1)    W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.

2)    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres BioPoint.

3)    Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

6.    Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Serwisu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu. Serwis udostępnia również Państwa dane osobowe lekarzom weterynarii wskazanym przez Państwa w procesie rejestracji. W stosunku do udostępnionych danych lekarze weterynarii wykonują obowiązki administratorów danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

7.    Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1)    BioPoint, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2)    Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową NetArt Spółka Akcyjna S.K.A., ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

8.    Wyłączenie odpowiedzialności

1)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż BioPoint, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

2)    BioPoint nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Serwis przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3)    BioPoint zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem BioPoint. 

9.    Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres BioPoint.

10.  Zmiany Polityki Prywatności

BioPoint zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdorazowej zmianie Użytkownicy będą informowani drogą mailową.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.  

Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2014

Polecamy